Spørsmålet om Norge vil oppleve en resesjon i 2023 er et spørsmål som er mange økonomer spør seg. Selv om det er umulig å forutsi fremtiden med full sikkerhet, er det flere faktorer som kan vurderes når man prøver å måle sannsynligheten for en resesjon i Norge i 2023.

En av nøkkelindikatorene på en potensiell resesjon er tilstanden til den globale økonomien. Med mindre du har ligget under en sten i 2022 så trenger man ikke være en ekspert for å forstå at den globale økonomien har flere usikkerheter og ikke minst at det ser litt mørkt ut på horisonten. For å vurdere om Norge får en resesjon i 2023 så må man se på noen viktige punkter:

  1. Norge er et svært eksportavhengig land, og en betydelig del av Norges BNP kommer fra eksport av varer som olje og gass, sjømat og maskiner. Hvis den globale økonomiske veksten avtar, kan etterspørselen etter denne eksporten avta, noe som kan føre til en nedgang i BNP og en potensiell resesjon.
  2. En annen viktig faktor å vurdere er tilstanden i det norske arbeidsmarkedet. Høye arbeidsledighetstall kan være en indikator på en potensiell resesjon, ettersom arbeidsledigheten har en tendens til å øke når BNP synker. Fra og med 2021 har Norge imidlertid en av de laveste arbeidsledigheten i Europa, og arbeidsmarkedssituasjonen i landet er relativt stabil.
  3. Boligmarkedet er også en nøkkelindikator på den generelle helsen til en økonomi. Hvis boligprisene synker eller det er en betydelig økning i antall boliger til salgs, kan det være en indikasjon på en potensiell resesjon. Det norske boligmarkedet har hatt en jevn prisøkning med høy etterspørsel som indikerer en sterk og robust økonomi inntil nå nylig. Det er flere som venter en nedgang i boligpriser over de neste månedene men det trenger ikke å være
  4. Inflasjon spiller også en avgjørende rolle for å avgjøre om et land er på vei mot en resesjon. Hvis inflasjonsratene er for høye, kan det føre til økonomisk ustabilitet og redusert forbruk. Norges inflasjonstakt anslås imidlertid å holde seg stabil de neste årene, noe som tyder på at en resesjon ikke er sannsynlig.

Den norske regjeringens penge- og finanspolitikk også spiller også en rolle i å avgjøre om en resesjon vil inntreffe. Hvis staten øker renten, reduserer utgiftene eller øker skattene, kan det bremse økonomisk vekst og føre til en resesjon. Norge har imidlertid en ganske robust velferdsstat, lav gjeld, sterk styring som gjør dem bedre rustet til å tåle økonomiske nedgangstider i motsetning til andre land.

Det er umulig å forutsi fremtiden med full sikkerhet, men ser vi på de nåværende indikatorene så kan vi anta at Norge neppe vil oppleve en resesjon i 2023. Det er imidlertid viktig å merke seg at en rekke uforutsette hendelser, for eksempel en stor global økonomi krise, kraftig fall i boligpriser eller en større endring i oljeprisen, kan endre dette. Selv om det ikke blir resesjon så er det ingen hemmelighet at det blir en strammere økonomi for flere nordmenn fremover.