Sparebankstiftelsen ble grunnlagt av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og videreføres i dag av DNB. Siden starten har stiftelsen delt ut over 6 milliarder kroner til gode og allmennyttige formål landet over, og er med god margin landets største veldedige stiftelse. Kjerneområdet for stiftelsen er Oslo, Akershus, Viken, Vestfold og Telemark samt Innlandet. Stiftelsen eier 8 % av DNB, og benytter blant annet utbyttet fra eierskapet til å finansiere den samfunnsnyttige innsatsen.

I 2019 bidro Sparebankstiftelsen med 800 millioner kroner til det norske samfunnet. Også i år er målet å bidra så mye som mulig, på tross av krisesituasjonen i den norske økonomien, kombinert med og usikkerhet rundt det opprinnelig varslede utbyttet fra DNB.

André Støylen, stiftelsens direktør, mener det viktigste bidraget Sparebankstiftelsen kan gjøre i forbindelse med krisesituasjonen, er å opprettholde et høyt nivå på tildelingene. Dette for at organisasjoner og frivilligheten i Norge raskest mulig skal kunne gjenoppta sin normale aktivitet.

  • Den økonomiske situasjonen i Norge og resten av verden har blitt totalt forandret på en måned, sier Støylen.

Det er stiftelsens eierskap med 8 % av aksjene i DNB som tradisjonelt er den viktigste inntektskilden, noe som gjør Sparebankstiftelsen til den nest største eieren i DNB etter staten. Opprinnelig ventet stiftelsen på et utbytte på 1 072 millioner kroner fra DNB. Styret i DNB har avgjort at utbetaling av utbytte for 2019 skal avgjøres først til høsten.

  • Som den nest største eieren i DNB har vi full forståelse for at DNB avventer beslutningen rundt utbyttet. Konsekvensen blir at Sparebankstiftelsen ikke mottar utbyttet på 1,1 milliarder kroner i mai, slik den opprinnelige forventningen var.

Samtidig varsler Sparebankstiftelsen at de ved bruk av egne finansmidler skal klare å opprettholde et omtrent like høyt nivå på tildelingene i 2020 som de gjorde i 2019. 

De fleste av formålene stiftelsen støtter skjer gjennom tilskudd til prosjekter, som forskjellige aktører søker om å motta. I 2019 mottok Sparebankstiftelsen over 4 000 søknader, hvorav 1 411 fikk tildelt til sammen 609 millioner kroner til små og store prosjekter. Tildelingene skjer både til primærområdet på Østlandet, samt til prosjekter med nasjonal betydning over hele Norge.

Sparebankstiftelsens fire primærområder er innen kunst og kultur, nærmiljø og kulturarv, natur og friluftsliv samt idrett og lek. I tillegg har stiftelsen et program for samfunnsnyttige investeringer, som først og fremst tilgodeser museer og musikere. I 2019 ble det til de to sistnevnte utdelt 136 millioner kroner, som ble brukt til innkjøp av 15 kunstverk for totalt 60 millioner kroner og strykeinstrumenter for tilsammen 71 millioner kroner.

  • En ny tildelingsramme for kunst og instrumenter utsettes til utbyttet fra DNB er avklart, det gjør også de største tildelingene som går over flere. De øvrige tildelingene vil i 2020 bli opprettholdt så lang som mulig, på tross av den uavklarte situasjonen med utbyttet fra DNB.

Sparebankstiftelsen vil dermed bruke egne midler for å opprettholde 2019-nivået. Stiftelsens investeringer i finansmarkedet ga i 2019 et resultat på 2 076 millioner kroner, en økning fra 250 millioner kroner i 2018. De samlede finansinntektene inkludert utbytte fra DNB var på 2 791 millioner i 2019, mot 770 millioner i 2018. Utbyttet fra DNB utgjorde 1 072 millioner kroner i 2019, Sparebankstiftelsens største inntekter i 2019 kommer dermed fra egen aktivitet i finansmarkedet.