I mars ble lønnskompensasjonsordningen vedtatt av Stortinget, som en viktig det av de midlertidige endringene i regelverket for permitterte arbeidstakere. De viktigste endringene var at arbeidsgiverens periode med lønnsplikt ble kortet ned fra 15 til 2 dager, samt at permitterte fra dag 3 til 20 har krav på å få dekket full lønn inntil 6 G (1 G = grunnbeløpet i folketrygden, som er ca. 100 000 kroner) fra NAV.

Nå viser det seg at NAV ikke klarer å innfri vedtaket til Stortinget. NAV ligger etter i utviklingen av søknadsfunksjonen de permitterte skal benytte. De som rammes er dermed de permitterte som ikke har mottatt lønnsutbetalinger. NAV opplyser i en pressemelding at de var for optimistiske, og at de nå arbeider sammen med departementet med en teknisk løsning som gjør det mulig å få utbetalt lønnskompensasjonen så snart som mulig.

  • Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for de som er berørt. Vi jobber iherdig sammen med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne løsninger som gjør at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, sier Yngvar Åsholt, beredskapsleder i NAV.

NAV fikk på plass en forskuddsordning for dagpenger få dager etter at den ble vedtatt av Stortinget. De viser imidlertid til at det stilles andre krav til det tekniske bak løsningen som skal gjøre vedtak om rett til en ny ytelse, og at de må følge et detaljert regelverk ved hver enkelt søknad.

Løsningen hadde først lagt opp til å benytte inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til skatteetaten gjennom den såkalte a-ordningen. Det har derimot vist seg at denne ordningen ikke inneholder alle opplysningene NAV trenger for å utbetale lønnskompensasjon.

  • Dessuten la vi til grunn at vi kunne basere oss på inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten via a-ordningen. Det har vist seg at a-ordningen ikke kan gi oss alle opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til en rekke feilutbetalinger og at mange ikke ville fått penger de har krav på, sier Åsholt.

NAV henviser nå de som venter på lønnskompensasjon og er i en vanskelig økonomisk situasjon, til å benytte to andre muligheter til å søke om penger fra NAV. De som har rett på dagpenger kan søke om forskudd på dagpenger, mens de som ikke har opptjent rettigheter til å søke om dagpenger kan søke om økonomisk sosialhjelp.

Enkelte arbeidsgivere har forskuddsbetalt lønn til sine permitterte ansatte, for å hjelpe til i situasjonen. Disse skal kunne søke om refusjon fra NAV gjennom en søknadsfunksjon, men heller ikke denne er klar til bruk.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det er lite gunstig at den viktige ordningen fra NAV er forsinket.

  • Mange er nå i en veldig vanskelig situasjon, det er derfor viktig at vi får dette raskt på plass. Alle skal være trygge på at pengene kommer, men vi må ha løsninger som er mulig for NAV å kunne håndtere. De som trenger penger og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp. NAV skal praktisere reglene lempeligere enn vanlig, sier Isaksen.

Han viser til at det den nye ordningen, som er basert seg på full kompensasjon inntil 6 G, har vist seg å være teknisk vanskeligere å innføre enn hva NAV først hadde regnet med.

  • I tillegg har det vist at kvaliteten på dataene vi har gjennom a-ordningen ikke var god nok til at de kunne brukes som grunnlag for utbetalinger. Vi samarbeider nå tett med NAV for at ordningen skal kunne komme på plass så snart som mulig. Det utvikles nå en helt ny ordning, noe som normalt er svært tidkrevende, avslutter Isaksen.