Norges Bank har siden oktober 2021 økt styringsrenten fra 0 % til 2,5 %. I følge rentebanen skal renten også videre opp. Dette vil føre til økte renteutgifter når bankene i neste omgang øker sine utlånsrenter.

Det er mange som spør hvilke konsekvenser økte renter vil føre til. Det er også mange som kritiserer Norges Bank for å sette opp rentene samtidig som prisene på matvarer, strøm og det meste annet stiger.

Finn beste boliglån her

Hvorfor stiger renten?

Det kan virke merkelig at Norges Bank øker renten i en periode hvor mange flere sliter med å få betalt de mest nødvendige varer for å leve. Strømprisen har steget kraftig, det samme har prisen på matvarer. På toppen av det vil også økte renter føre til strammere økonomi for mange. Det gjelder spesielt for de som har flytende rente på lånet sitt.

Norges Bank har flere viktige oppgaver. De forvalter oljefondet gjennom NBIM. Men, viktigere for de aller fleste, og noe som får konsekvenser som føles på lommeboken er at de stabiliserer prisveksten eller inflasjonen og utviklingen i aktivitetsnivået i den norske økonomien.

Dette gjør de hovedsakelig gjennom styringsrenten. Hvert år har Norges Bank 8 rentemøter. På disse møtene kan Norges Bank enten øke, senke eller holde styringsrenten uendret. Styringsrenten angir hvilken rente banker får på sine innskudd i Norges Bank.

Norges Bank har som hovedmål for pengepolitikken å holde inflasjonen eller prisveksten rundt 2 %. Dette kalles for Norges Bank inflasjonsmål. I perioder kan inflasjonen være over eller under dette målet. På lengre sikt skal derimot sentralbanken styre mot dette målet.

Årsaken til at vi får prisvekst er at pengemengden er større enn varer og tjenester som omsettes i økonomien. Siden varer og tjenester omsettes på det som kan kalles for et fritt marked vil den økte pengemengden i forhold til verdien av varer og tjenester føre til at aktørene i økonomien vil kreve mer, og kunne betale mer for varene og tjenestene.

Dermed får vi prisvekst. For å få ned prisveksten eller inflasjonen vil Norges Bank øke styringsrenten. Dette vil nemlig føre til at pengemengden synker relativt til varer og tjenester som kjøpes og selges i økonomien. Det vil føre til at etterspørselen fra forbrukere synker, noe som igjen vil føre til at den relative mengden varer og tjenester stiger i forhold til pengemengden. Da vil prisveksten falle. 

Økt rente gir økte renteutgifter

Nå er prisveksten over inflasjonsmålet til Norges Bank. Det gir økt styringsrente, noe som igjen fører til at bankene tar en høyere utlånsrente. Når utlånsrenten stiger vil det føre til at det vil bli dyrere å låne penger. Prisen på penger stiger.

Slik påvirkes du av økte renter på boliglån

Økt styringsrente betyr også at renten du betaler på et boliglån med flytende rente stiger. Bankene er raskt ute med å øke utlånsrenten etter at Norges Bank har økt styringsrenten. Derfor slår dette raskt inn i økonomien til de som har boliglån.

I Norge kan vi skrive av renteutgifter på skattemeldingen. Dette gir en effektiv rentekostnad som er lavere enn renten bankene krever for å låne ut penger, men siden dette gjøres i forbindelse med skatteoppgjøret har det liten effekt akkurat nå.

Det er forholdsvis enkelt å regne ut hvordan en renteøkning slår inn på boliglån med en gang. For eksempel har Norges Bank økt styringsrenten med 0,5 prosentpoeng på to møter. Bankene som har fulgt opp med 0,5 % prosentpoeng økning vil gi deg en ekstra regning på 5000 kr pr år for hver million du har i boliglån. Dette gjelder før eventuelle avdrag på skatt.

En tommelfingerregel er at en renteøkning på 1 prosentpoeng fører til en årlig økning i renteutgifter på 10000 kr for hver million du har i lån. Det tilsvarer omtrent 834 kr pr mnd. 

Bør jeg få fastrente på boliglånet?

De som inngikk fastrenteavtaler for få år siden kan nå betale en rente som er lavere enn utlånsrenten til bankene. Men, et godt råd er å se på fastrente mer som en forsikring fremfor et verktøy for å tjene, eller mer riktig spare penger.

Fastrenten bankene tilbyr deg vil i de aller fleste tilfeller være noe høyere enn den flytende utlånsrenten. Hvor stor forskjellen er avhenger blant annet av hvilke forventninger bankene har om styringsrenten fremover. Dersom det er ventet at styringsrenten skal stige kraftig kan det være en stor forskjell mellom flytende og fastrente som tilbys i dag. Er det derimot ventet at renten skal utvikle seg flatt vil forskjellen normalt være mindre.

Vi nevnte at fastrente bør sees på som forsikring. Dersom du er i en situasjon hvor du nærmer deg smertegrensen for hvor mange renteøkninger du kan klare, samtidig som du tror at renten skal stige videre kan fastrente gi deg en forutsigbar renteutgift. Fastrenten vil nemlig ikke endres innenfor perioden du har tegnet avtale for.

Dersom du tror at fastrente på boliglån kan gi deg økt sikkerhet bør du kontakte banken din. De fleste banker kan gi deg fastrente på hele eller deler av boliglånet. Sammen med rådgiveren din i banken kan du sette opp en avtale som sikrer din økonomi og gir deg forutsigbarhet.