Finansnæringen i Norge er godt forberedt på det som nå venter

Finans Norge er hovedorganisasjonen for den norske finansnæringen, og representerer 240 finansbedrifter med over 50 00 ansatte. Finans Norge arbeider for å være brobygger mellom finansnæringen og politikere, forvaltningsorganer og myndighetene. Finans Norge er nå i tett dialog med norske myndigheter, og arbeider aktivt med tiltak som kan begrense skadevirkningene koronaviruset har på norsk økonomi.

I kjølvannet av finanskrisen har finansnæringen bygget opp en solid egenkapital, som gjør landet godt rustet til å møte utfordringene Norge nå står ovenfor. Næringen er godt forberedt og har mange kriseplaner, slik at viktige samfunnsoppdrag som samfunnskritisk betalingsformidling ikke skal stoppe opp, selv om mange i næringen blir syke.

Koronautbruddet er både en helseutfordring og en økonomisk utfordring for Norge. Utbruddet går fort og vokser i omfang, noe som påvirker den norske økonomien raskt. Mange norske bedrifter har allerede merket alvorlige konsekvenser. I tillegg påvirkes den norske økonomien ytterligere av lav kronekurs og et bratt fall i oljeprisen.

  • Det er nødvendig med tiltak for å begrense de økonomiske ringvirkningene av koronaviruset, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Den norske økonomien er liten og åpen, det gjør den sårbar for både oljeprisfall og hendelser i internasjonal økonomi. Finans Norge har denne uken møtt både næringsministeren og finansministeren, for å gi sin vurdering av situasjonen. Samtidig har Finans Norge foreslått tiltak som kan begrense skadevirkningene for norsk økonomi. Arbeidet har blitt koordinert med NHO, Virke og Rederiforbundet.

Finansnæringens forslag om tiltak har fokus på å hjelpe sunne bedrifter med arbeidskapital og likviditet, slik at de kommer seg gjennom en periode hvor pengestrømmen svekkes. I tillegg er det viktig at næringslivets tilgang på kreditt blir økt i nedgangsperioder. Bankene kan også bidra til å avlaste potensielt anstrengte situasjoner for privatpersoner, som følge av permitteringer og midlertidig økt arbeidsledighet. 

Den norske finansnæringen er nå i full beredskap. De forskjellige finansinstitusjonene har innført egne tiltak for å begrense skadevirkningene, inkludert hjemmekontor og oppdeling av avdelinger. Dette er gjort for å sørge for at kritiske funksjoner opprettholdes. Samtidig er det en løpende og tett dialog mellom bankene og myndighetene om kritisk finansiell infrastruktur. Dette gjelder alt fra betalingssystemer til potensielle driftsmessige utfordringer.