På grunn av en sterk økning i prisveksten kan det forventede rentekuttet bli avlyst.

Bankene har den siste tiden forventet at Norges Bank setter ned renten. Et sikkert tegn på dette er blant annet at bankene har satt ned renten på lån med 5-års og 10-års binding. Nå kan imidlertid  hele det ventede rentekuttet bli avlyst. Årsaken er at prisene økte mye mer enn forventet i januar. 

De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at totalprisen var uendret fra desember 2019 til januar 2020, men at den økte på årsbasis med 1,4 prosent i desember til 1,8 prosent i januar. Reduksjonen skyldes januarsalget, som spesielt påvirkes av at klær og utstyr beregnet på vinteren dumpes bort. Flere kjeder kjører kampanjer med «vinteren er avlyst», med til dels dramatiske prisreduksjoner.

Kjerneinflasjonen – som er en inflasjonsmåling hvor avgiftsendringer og energiprodukter utelates – økte derimot fra desember til januar med hele 0,4 prosent. Det siste året har kjerneinflasjonen økt med hele 2,9 prosent, som er godt over målet til Norges bank om at prisstigningen skal være på omtrent 2 prosent.

Når prisene øker over dette, øker dette faren for renteøkninger. Går prisene under, kan det derimot gi rentereduksjoner. Tallene for januar viser dermed at Norges Banks mål for inflasjonen ligger for høyt, og med det er det lite sannsynlighet for at renten settes ned.

Storbankene Handelsbanken og Nordea så begge for seg en kjerneinflasjon på 2,0 prosent. En oppfatning som ble delt av store deler av markedet. Norges Bank trodde den ville komme på 2,2 prosent. Januartallene har derfor overrasket stort i markedet, og er langt høyere enn også hva Norges Bank forventet.

Enkelte økonomer tar det mer med ro. Økonomene hos Danske Bank tror prisoppgangen skyldes engangshendelser, og at prisene dermed sannsynligvis ikke vil fortsette å stige. De viser til at det i hovedsak er to faktorer som bidrar til store svingninger i inflasjonen, disse er flybilletter og matvarer, som ikke har bidratt denne gangen. Derimot forventer de ingen større korreksjon av prisøkningen gjennom året, slik at inflasjonen sannsynligvis blir liggende høyere enn først antatt ved starten av 2020. Den reduserte veksten i norsk næringsliv kan imidlertid motvirke en mulig renteoppgang, først ved oppgang i veksten er det sannsynlig med nye renteøkninger.

I januartallene fra SSB meldes det samtidig at matvarer hadde en større prisøkning fra desember 2019 til januar 2020, enn i samme periode i fjor. Isolert fra øvrige tall, bidro matvarer og alkoholfrie drikkevarer til en økning av konsumprisen med 2,9 prosent fra desember til januar. Denne prisoppgangen var forventet, siden mange av produktene deltok i priskriger gjennom desember.