Hva er styringsrente?

rentebilde

Begrepet ‘styringsrente’ er noe vi hører om titt og ofte i mediene og de fleste har en forståelse for at dette er noe som har en innvirkning på vårt daglige liv.

Allikevel er mange usikre på hva som ligger i dette begrepet og det skal vi forsøke å klargjøre i denne artikkelen.

Banken til bankene

Det er Norges Bank, sentralbanken, som bestemmer styringsrenten og dette gjøres ved at hovedstyret har et rentemøte hver sjette uke gjennom hele året hvor renten fastsettes.

Bankene i Norge setter sine penger inn i Norges Bank og styringsrenten forteller noe om hvilken rente de kan forvente på sine innskudd. Bankene er pålaget å ha en konto i Norges Bank hvor den ansvarlige kapitalen deres/reservene bokføres.

Det er også slik at bankene låner penger fra Norges Bank i de tilfeller hvor det er nødvendig, og styringsrenten har naturligvis også en viktig rolle her. Litt forenklet kan man si at Norges Bank er bankenes bank!

Styringsrenten vil derfor også ha stor betydning for hvilken boliglånsrente norske lånekunder vil få, og dermed knytter det seg stor oppmerksomhet til pressekonferansene som følger i etterkant av hvert rentemøte i sentralbanken.

Ved en reduksjon i styringsrenten følger som oftest også en reduksjon i utlånsrentene fra bankene i Norge, og det samme vil skje ved en eventuell økning i styringsrenten.

En indikator på den økonomiske situasjonen

Når styringsrentene senkes er dette ofte en pekepinn på den generelle tilstanden i norsk og internasjonal økonomi. Etter den verdensomspennende finanskrisen har rentenivået i Norge vært betydelige lavere enn det som kan betraktes som normalt, og styringsrenten lå i rundt 1000 dager i strekk på 1,5%. Fra sommeren 2014 og inn mot nyåret og 2015 opplevde vi i Norge et markant fall i oljeprisen. Fra å ha ligget på godt over 100 dollar fatet selges nå et fat Nordsjøolje til i underkant av 50 dollar fatet.

Dette førte naturligvis til uroligheter og spekulasjoner omkring norsk økonomi og i desember 2014 valgte derfor Norges Bank å senke styringsrenten til 1,25%. Årsaken til dette var at man ønsket å stimulere økonomien ettersom man forventet svakere vekst i tiden fremover. Den lave oljeprisen vil føre til reduserte investeringer i oljesektoren og man forventer også høyere arbeidsledighet i tiden som kommer.

Når rentene er lavere vil privatpersoner og bedrifter forenklet sett låne mer penger og man får dermed mer fart i økonomien. Når det er behov for en oppbremsing kan sentralbanken justere dette ved å sette opp styringsrenten.

Som du ser så er styringsrenten et viktig moment i norsk økonomisk politikk, og at justeringer på denne har innvirkninger på den enkelte husholdnings økonomiske spillerom.